Yeni Başlayanlar İçin Web Geliştirme — Temel Kavramlar, Roller ve Araçlar

Image for post
Image for post

1. Frontend developer (Ön uç geliştiricisi)

2. Backend developer (Arka uç geliştirici)

3. Full-stack developer (Tam yığın geliştirici)

4. Server (Sunucu)

5. Client (Müşteri)

6. Language (Dil)

7. Framework (Çerçeve)

8. Operating System (İşletim Sistemi)

9. Terminal/Console (Terminal / Konsol)

10. Version Control (Sürüm Kontrolü)

Written by

Bilgisayar Müh. Digidea Dijital Hizmetler Ltd. Şti. #NetCore #Angular #Vue #Codeigniter

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store