Yazılım Geliştirme Verimliliğini Artırma

Image for post
Image for post

Yazılım Geliştirme Verimlilik Tuzakları

1. Doğru metodolojiyi seçmemek

2. Yanlış teknolojiyi kullanmak

3. Uzun vadeli bir ürün stratejiniz yok

Yazılım Geliştirme Verimliliği Nasıl Artırılır

Sonuç

Written by

Bilgisayar Müh. Digidea Dijital Hizmetler Ltd. Şti. #NetCore #Angular #Vue #Codeigniter

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store