Teknoloji dünyasında nasıl takım oyuncusu olunur

Bu ipuçları, ilişkilerinizi ve ekibinizin işteki verimliliğini artıracaktır.

Image for post
Image for post

Teknik beceriler hikayenin sadece yarısıdır

Image for post
Image for post

Nasıl daha iyi bir ekip üyesi olunur

1. Egonuzu eşikte bırakın

2. Geri bildirimi benimseyin

3. Sorumlu olun

Image for post
Image for post

4. Bilgi istifçisi olmayın

Takım Çalışması İçin Zaman Ayırın

Written by

Bilgisayar Müh. Digidea Dijital Hizmetler Ltd. Şti. #NetCore #Angular #Vue #Codeigniter

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store