Sağlık: 2020 ve Sonrası İçin 5 Dijital Trend

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

1. Sağlık Hizmetlerinin Yeni Sinir Sistemi Olarak Yapay Zeka

Image for post
Image for post

2. Önleme ve Müdahale için Büyük Veri ve Analitik

Image for post
Image for post

3. Tıbbi Malzemelerin ve Giyilebilir Cihazların İnterneti

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

4. Yeni Sağlık Gerçekliği Olarak Teletıp

Image for post
Image for post

5. Tıpta Sanal / artırılmış / karma gerçeklik

Image for post
Image for post

Sağlık Hizmetlerinde Dijitalleşmeye Zamanında Yatırım Yapmak İçin Fırsattan Yararlanın

Written by

Bilgisayar Müh. Digidea Dijital Hizmetler Ltd. Şti. #NetCore #Angular #Vue #Codeigniter

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store