Kıdemli Geliştirici Nedir ve Nasıl Olabilirim?

Image for post
Image for post

Kıdemli Geliştirici olmak ne değildir

Bir Kıdemli Geliştirici yapan nedir?

Deneyim

Önceki çalışmalardan kalıpları tanıma

Bilmediğini tanımak

Genç geliştiriciler:“Bu sorunu nasıl çözeceğime dair hiçbir fikrim yok; yanıt için Google’ı araştırmaya devam edersem asla iyi olamayacağım”Kıdemli geliştiriciler:(Bir sorun için Google ve StackOverflow’a bakar ve açık sekme sayısı 46)

Liderlik

Büyük resmi anlamak

Daha az deneyimli ekip üyelerine doğrudan yardımcı olmak

Mentorluk

Diğer ekip üyelerini oluşturmaya yardımcı olmak

Bilgi paylaşımı

Teknik yetenek

Hızlı hareket etme yeteneği

Yazılım modellerini teşvik etmek

Hepimizin önünde kendine özgü yolculuklar var

Written by

Bilgisayar Müh. Digidea Dijital Hizmetler Ltd. Şti. #NetCore #Angular #Vue #Codeigniter

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store