Javascript Bugünün Tarihini Alma — Yeni Başlayanlar İçin Javascript Alıştırmaları

Image for post
Image for post

Javascript’te Bugünün Tarihini Alma işlemi için yapmanız gereken işlerimler aşağıdaki gibidir.

İstenen Format:
aa-gg-yyyy, aa/gg /yyyy veya gg-aa-yyyy, gg/aa/yyyy

Örnek Çözüm :

JavaScript Kodu:

Örnek Çıktı:

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store