Javascript Üçgenin Alanını Bulun — Yeni Başlayanlar İçin Javascript Alıştırmaları

Bu bilgilendirme bölümünde üç kenarının uzunluğunun 3, 4, 5 olan bir üçgenin alanını bulmak için bir JavaScript işlevi yazacağız.

Örnek Çözüm :

JavaScript Kodu:

var side1 = 3; 
var side2 = 4;
var side3 = 5;
var s = (side1 + side2 + side3)/2;
var area = Math.sqrt(s*((s-side1)*(s-side2)*(s-side3)));
console.log(area);

Örnek Çıktı:

6

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store